Doug Seegers

Montag, 21.Oktober 2019

Doug Seegers

Dienstag, 22.Oktober 2019

Doug Seegers

Donnerstag, 24.Oktober 2019

Doug Seegers

Freitag, 25.Oktober 2019

Doug Seegers

Samstag, 26.Oktober 2019

Dizzy Spell - Irische Weihnacht

Samstag, 07.Dezember 2019

Dizzy Spell - Irische Weihnacht

Sonntag, 08.Dezember 2019

Martina Gedeck - Himmlische Boten

Donnerstag, 12.Dezember 2019

A Christmas Carol - Theater Erfurt

Dienstag, 17.Dezember 2019

A Christmas Carol - Theater Erfurt

Dienstag, 17.Dezember 2019

A Christmas Carol - Kulturhaus Eppendorf

Donnerstag, 19.Dezember 2019